Hånd i Hanske

Analyseverkøty for data i Hånd-i-Hanske-prosjektet

Om prosjektet

Hånd- og arm vibrasjons syndrom (HAVS) er en fellesbetegnelse for skader på vev, blodkar, nerver eller muskel- og skjelettsystem forårsaket av hånd- og armvibrasjoner fra arbeidsutstyr.

HAVS kan forebygges, men når skaden er skjedd vil den i de fleste tilfeller regnes som permanent. Vibrasjonsdempende hansker kan være et nyttig bidrag med tanke på å forebygge forekomsten av HAVS, men effekten rundt disse har vært høyst usikker.

Beerenberg og Sinus har med finansiering fra NHOs Arbeidsmiljøfond gjort en større studie hvor en har sett på den reelle vibrasjonsdempingen til ulike hansker.

I denne studien er det gjennomført et stort antall målinger på ulike kombinasjoner av verktøy og hansker. En av intensjonene var å undersøke om det fantes grunnleggende egenskaper ved dempingen til hanskene som var uavhengig av hvilket verktøy de ble brukt sammen med. Det viste seg imidlertid svært vanskelig å si noe eksakt om effekten av hansker på et verktøy ut fra målte dempeverdier til et annet. Dette skyldes bl.a. at verktøyene vibrerer forskjellig både i frekvens, nivå og retning. I tillegg brukes det forskjellig kraft i ulike retninger under arbeid med ulike typer verktøy. Tidlig i prosjektet ble det derfor konkludert med at det ville være størst nytteverdi i å utføre et stort antall målinger på forskjellige grupper av verktøy som bajonettsag, vinkelsliper, rettsliper, nålebanker, muttertrekker osv.

Måleresultatene er presentert i en database hvor man kan finne detaljerte verdier fra hver enkelt måleserie, dvs; for hver enkel hanske på hvert enkelt verktøy i hver spesifikk innstilling (som i hovedsak relateres til turtall/frekvens). I tillegg kan databasen fremstille oversiktstabeller for dempingen i de forskjellige situasjonene og usikkerhet i målingene med mere. Tabellene stiller opp verktøyet med stigende turtall (frekvens) langs den ene aksen og hanskene langs den andre. Ved å ta hensyn til usikkerhet i målingene etableres en såkalt akseptert dempeverdi, ADV. Denne er valgt slik at den angir dempingen for en gitt kombinasjon av verktøy og hanske med 90 % sikkerhet.

Gjennomsnittlige dempeverdier viser at de fleste vibrasjonsdempende hanskene i snitt gir et positivt bidrag til å redusere hånd-armvibrasjoner. ADV-verdiene viser at man kan forlenge tillatt arbeidstid for mange kombinasjoner av hansker og verktøy. Dette gjelder spesielt verktøy med høye turtall.

Nedlastinger

Kortrapport
Full rapport